Kent u de slag bij Hedel?

28 mei 2021

Prinses Irene Brigade

Bronzen Kruis

Ontvangen in onze inbox van de heer H. van Pelt een bericht om een set onderscheidingen op te maken van zijn overleden vader. Zijn vader, de dienstplichtig korporaal F.W.F.H. van Pelt, had het Bronzen Kruis ontvangen voor “moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de gevechten bij HEDEL op 25 april 1945”.

In Hedel vond eind april 1945 een belangrijke slag plaats om de controle over de brug, die de rivier de Maas oversteekt, te veroveren. Tijdens de slag werd op de brug de verbinding verbroken tussen de groepen geallieerden. Omdat korporaal Van Pelt lid was van de verbindingsdienst van de Prinses Irene Brigade, was het onderhouden van de verbindingen één van zijn taken. Van Pelt repareerde daarom de verbindingsapparatuur op de brug, uitgevoerd onder aanzienlijk vijandelijk vuur, waardoor de actie succesvol kon worden voortgezet.

Training en inzet Prinses Irene Brigade

Van Pelt volgde, nadat hij was opgeroepen voor militaire dienst, zijn militaire training in Wolverhampton (Engeland) bij de Prinses Irene Brigade, samen met andere Nederlanders uit het Verenigd Koninkrijk en andere vrije landen. De Prinses Irene Brigade trok, na de landingen in Normandië, samen met de geallieerden door Frankrijk en België, om uiteindelijk hun eigen land te bevrijden.
De korporaal F.W.F.H. van Pelt had 2 broers die ook bij de Nederlandse strijdkrachten werden opgeroepen na de Duitse inval van 1940. Eén was een navigator/bommenrichter bij de Nederlandse luchtmacht (die was verbonden aan de RAF). Deze broer sneuvelde tijdens een missie boven Frankrijk in oktober 1943. De andere broer nam dienst bij de Nederlandse Koninklijke Marine, maar ging later over naar de Britse Marine.

Gevechten bij Hedel

Na aankomst in Nederland werd een periode doorgebracht in Zeeland. In die provincie werd door de Prinses Irene Brigade bewakingstaken uitgevoerd gedurende de winter ’44 – ’45. Een periode van betrekkelijke rust, na de landing in Normandië in augustus en gevechten in België in de maanden daarna.

De omgeving ten noorden van Den Bosch, aan de Maas, werd het nieuwe operatiegebied van de Prinses Irene Brigade. De Nederlanders kwamen onder het bevel van de commandant 116e Brigade, de brigadier C.F. Philips. Het vak aan de spoorlijn Den Bosch – Hedel, tot aan Heusden, werd door de Brigade overgenomen van de Canadezen en moest worden beveiligd tegen eventuele acties van de Duitsers, aan de andere kant van de Maas. [1]

In het gebied zaten ongeveer duizend Duitse militairen. De paar honderd Nederlanders en Britten in het gebied moesten het dus tegen een flinke overmacht opnemen. Bovendien kreeg de vijand ook nog eens versterking van troepen uit Amsterdam. Onder de Duitsers bevonden zich veel matrozen van de Kriegsmarine. In de achterhoede kregen de Duitsers ook nog eens hulp van tientallen militairen van de Waffen SS Landstorm Nederland, Nederlandse landgenoten in vreemde krijgsdienst die voornamelijk dienst deden als gids. [2]

Terugtrekking uit Hedel

Omdat een snelle verovering van de Bommelerwaard er niet in zat en het duidelijk werd dat de oorlog op een einde liep kreeg de Prinses Irene Brigade bevel zich terug te trekken uit Hedel naar de zuidkant van de Maas. In de nacht van 25 op 26 april werden alle troepen onder stevige dekking van artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur teruggetrokken zonder verdere incidenten.

De Prinses Irene Brigade stond gedurende deze acties onder bevel van de 116de Brigade, welke op 3 mei werd afgelost door de 308ste Infanterie Brigade. De oorlog liep ten einde, op 1 en 2 mei kwamen berichten over de dood van Hitler en de val van Berlijn binnen. Op 4 mei vond de ondertekening plaats van de feitelijke onvoorwaardelijke capitulatie op de Lüneburger Heide, waarop de oorlog tot een einde was gekomen. Hierdoor was de veldtocht afgelopen en zou de Prinses Irene Brigade nog enkele taken uitvoeren voordat zij ontbonden werd. [3]

Onderscheidingen

De set kleinmodel bestaat uit de volgende onderscheidingen:

  • Bronzen Kruis
  • Oorlogsherinneringskruis met de gespen “Krijg te Land 1940-1945” en “Normandië 1944”.

[1] cnossen.frl – de actie bij hedel 22-25 april 1945
[2] waffen-ss.nl – lstorm
[3] tracesofwar.nl – Prinses Irene Brigade


Do you know the battle of Hedel?

Princess Irene Brigade

Bronze Cross

Received in our inbox from Mr. H. van Pelt a message to mount a set of medals from his late father. His father, the conscript corporal F.W.F.H. van Pelt, had received the Bronze Cross for “Courage and bravery during the fighting at HEDEL on April 25, 1945”.

In Hedel, at the end of April 1945, an important battle took place to take control of the bridge that crosses the river Maas. During the battle, the connection between the groups of allies was broken on the bridge. Because Corporal Van Pelt was a member of the liaison service of the Princess Irene Brigade, maintaining the connections was one of his orders. Van Pelt therefore repaired the connection equipment on the bridge, carried out under enemy fire, which allowed the action to continue successfully.

Training and deployment of the Princess Irene Brigade

After being called up for obligatory military service, Van Pelt attended his military training in Wolverhampton (England) with the Princess Irene Brigade, together with other Dutchmen from the United Kingdom and other free countries. After the Normandy landings, the Princess Irene Brigade marched with the Allies through France and Belgium, eventually liberating their own countries.
The Corporal F.W.F.H. van Pelt had 2 brothers who were also drafted into the Dutch armed forces after the German invasion of 1940. One was a navigator / bomb aimer in the Dutch Airforce (which was attached to the RAF). This brother was killed during a mission over France in October 1943. The other brother enlisted in the Dutch Royal Navy, but later transferred to the British Navy.

Fights at Hedel

After arrival in the Netherlands, a period was spent in Zeeland. In that province, surveillance duties were carried out by the Princess Irene Brigade during winter 44-45. A period of relative calm, after the landing in Normandy in August and fighting in Belgium in the months that followed. The area north of Den Bosch, on the Maas, became the new operational area of ​​the Princess Irene Brigade. The Dutch came under the command of the 116th Brigade commander, Brigadier C.F. Phillips. The section on the Den Bosch – Hedel railway line, up to Heusden, was taken over by the Brigade from the Canadians and had to be secured against possible actions by the Germans on the other side of the Maas. There were about a thousand German soldiers in the area. The few hundred Dutch and British in the area therefore had to compete against a considerable force majeure. Moreover, the enemy also received reinforcements from Amsterdam troops. Many sailors of the Kriegsmarine were among the Germans. In the rear, the Germans also received help from dozens of soldiers from the Waffen SS Divisie Landstorm Nederland, Dutch compatriots in German military service who mainly served as guides.

Withdrawal from Hedel

Because a quick conquest of the Bommelerwaard was not an option and it became clear that the war was drawing to a close, the Princess Irene Brigade was ordered to withdraw from Hedel to the south side of the Maas. During the night of 25th to 26th April, all troops were withdrew under close cover from artillery, mortar and machine gun fire without further incident. The Princess Irene Brigade was commanded during these actions by the 116th Brigade, which on 3rd May was relieved by the 308th Infantry Brigade. The war was drawing to a close, May 1st and 2nd reports came of Hitler’s death and the fall of Berlin. The signing of the actual unconditional capitulation took place on 4th of May on the Lüneburger Heide, on which the war had come to an end. As a result, the campaign was over and the Princess Irene Brigade would still be performing some tasks before it was disbanded.

Awards

The small model set consists of the following awards:

  • Bronze Cross
  • War memorial cross with the claps “Krijg te Land 1940-1945” and “Normandië 1944”

Uw onderscheidingen op laten maken?

Bent u ook op zoek naar een bedrijf dat uw onderscheidingen professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!