Uitreiking officierskruisen

6 december 2021

Vandaag, 06 december 2021, vinden er overal over de wereld uitreikingen plaats van het  Officiersdienstkruis. In 1844 werd de onderscheiding in het leven geroepen voor de officieren van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Indische leger. In de loop der tijd kwamen ook officieren van de schutterijen en reserveofficieren hiervoor in aanmerking. Tegenwoordig ontvangen ook de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst.

Traditiegetrouw wordt de onderscheiding jaarlijks uitgereikt op 6 december, de verjaardag van koning Willem II. Vanaf de introductie van het officierskruis werd de onderscheiding zeer op prijs gesteld. En zij wordt tot op heden met trots gedragen.

Instelling middels Besluit no. 46 van 19 november 1844

“Besluit van den 19den November 1844 no. 46, bij resolutie van het Departement van Oorlog van den 14den December 1844, no. 21b, ter kennise van het Leger gebragt.)
WIJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.
Overwegende, dat bij Ons Leger vele officieren zich door een eervollen, langdurigen diensttijd in de rang van officier, hebben onderscheiden;

In aanmerking nemende, dat, ten gevolge van de weinige uitzigten op bevordering, de officieren van minderen rang, doch bovenal de 1ste en 2de luitenants van de verschillende wapens en diensten, een groot aantal jaren in die mindere rangen, waaraan in het algemeen slechts zeer geringe traktementen zijn verbonden, moeten doorbrengen;

En willende, zoo voor nu als voor het vervolg, de diensten beloonen, door de officieren in het algemeen, en door de 1ste en 2de luitenants in het bijzonder, gedurende zulk een lang tijdsverloop, aan Ons en aan den Staat bewezen en althans de ouderen in rang van laatstgemelde klasse van officieren tevens door eene materiëe lotsverbetering, opbeuren en te gemoet te komen;

Op de voordragt van Onzen Minister van Oorlog van den 16den November 1844, Kabinet La. G.21, zeer geheim:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Er zal een onderscheidingsteeken worden ingesteld, bepaaldelijk bestemd tot het beloonen van eenen eervollen, langdurigen Nederlandschen effecieven diensttijd van officieren en daarmede gelijkgestelde personen behoorende tot het leger, te rekenen van 6 December 1813.”

Heeft u ook uw officierskruis ontvangen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!